1. O minhysimo do vahay ka yalapo na no mavakes na am, ano ipanci na no mahakay na jiya o ka makongo mo kapiohora a mo ka ji yanganan kwan na am, no tovisan no mavakes na am, ya ko ji nitomilis pa so karakowan no katotao, am ala ko mapianga oya an, kwan no mavakes na. kato na kwanan so sang do araraw, ji yapirwa ka akman na so sang am, to na liklik o ika dwa na vean rana am, manireng do meakay na am, ala yamanoyong oya ta ko ka ji yapirowan pa oya, a yamaraet so kangangay, ta beken na akman sya no kakwa syo o ko panovilan do katotao ko mo kowa.

2. Ano manoyong am, ji mo pala tomicicicyan an kwan no mavakes na, o mavakes rana ori am, omoho rana ori do ikadwa na pa vean, aro o tatasa ka tao omhobo do aesem a apo do khysakan, am aro sira o tomicicipa ji sira oho so kankanen, aro sira o manic niya so waranay yak o makongo oya ala ko rana tomava oya kwan da. O thymasanib da ioho no mamli so kanrn am, aesem do takhy, ala oyasan na no nang o oned da no mamli so knen nang.

3. Ano ji da akzan pa o motde nira ori am, ipiyaes da miyaven do vahay, no manireng sira am, manhngo ka oya taosya pa ta ta pa malavayo an kwan da am, no piyangayan da no nakem rana am, ori o ipakaro da sirya so motde do velek no mavakes ori, am no abo o akman sang am, ji yabo o pakaro da siya.

4. Ji rana bosa o kapamli na so kanen no mavakes ori am, mangay rana manirsireng o meakay na ori so karios no mavakes na ori, ipanci da ori a tanodan so inawan, ta do kapamyai da nira ori so tao, o mikala rana so karios rana orya am, ji yatozangkapan ta ipiyaes pa ori do sahad no vahay so mavakes, no manireng am..sino mo ikaktokto no nakem kwan na no meakay am, manireng o mavakes na am, manhngo ka jikaminan ta ori ta ala yamananod ori syo an kwan na, no tovisan na ori no meakay na am, ikapiya na ori ta zipos ta apiya kalokaloyowan ta, nohon kwan no mavakes na rana, am o karowan no tao am, o kapiyan no lag da ori o sirsirengen da tanodan no mavakes so inawan, aro o tao mikala do kadwan no ili so karios da.

5. No ikatlo da rana vean no mavakes da ori am, ipinanao da rana o piya ehep a ipanirsireng da rana so karios no mavakes, madagdag no ipinanakem da ehep ori am, zomcik o araw am, miyayaiob rana o meakay so niozitan a aiob ka pikekjit na rana mipacipacinoken, malapo ori so aneng ka pakapiya na misorod, o ipalapo na aneng am, beken na aneng sicyakwa oya a yamahangno a aneng no dede, ta no akman sicyakowa oya no kakwa am ji yabo rana o cirecireng a. o aneng no kois saon o ipalabo na nikaziwan do pala a pitoyayan no wawan, o pacinoken na am, nipakapiya na saon a ninasnasan do ranom no mavakes na, to saon maniraciray so mata no tao am, a todnaka avo o inasnas na jya, o avo saon no ciyai do pimowamowan da am, phygagalingen na rana ori no meakay na am ji yatomaniraciray ya.

6. Ano toda ji makobot do vahay da ori o meakay na ori am, miyadkan pa sira kapakobot na rana, akmi minakacita so tamtamek o masipitoring so moing a meakay a kano mavakes. No makobot o meakay na ori am, mipacipacinoken, kapiyayob na so niozitan kapipazazoway na kano asa poyong a avwa kano gaod, makobot am, manireng pa jiya o mavakes na am, citaen mo syo o rarahan mo ta maraet o tomikad an kwan na no mavakes na. o mangay maniresireng so karois ori, ka leklek am, manoma ori a panovila no tao, ta amiyan so citacitan siya no mapabosbos rana o mavakes.

7. Ano makobot am, mapalolo so asa panesdes o aramay no dya mahaso, o tatasa ka tao am, mangap sira so asa ka ovok no vwa kano gaod a yangay da do siresirengen da kariyos na no mavakes na ori, akma ori so komalat do matatava kayo ta mahaw o ka to dapaspasan am, ori o ipilovolovot so mabneken a nakem do katotao a iyazasan jiya, ano masinmo da ori no no kagakagagan da am, gamohon da rana ori, no manireng sira am, manhngo ta no manireng sira o minanlanlag no tao oya am, ji yatolwasa o kapazid no ji minacyamizing do rarake ta apiya no manliciod do wawawa na am, no apa na o katotao ji yabo kapiya na, no tovisan na ori no tao ori am, cireng mo so minacidedngeyan do adan a tao ta iyawaw pa o raranan siya jimagaod an, no manireng sira am, cireng mo ta beken do pivazayan na nikeakay ta oya akmi mitatalonos do angangayan na, ji na rana ngawaoi niya, kato da rana naliban dang a mangay rana.

 

 

創作者介紹
創作者 siyapenjipeaya 的頭像
siyapenjipeaya

蘭嶼樹人夏本奇伯愛雅(周宗經)

siyapenjipeaya 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()